Foto icon

Een kavelpad van Natuurlijk Beton

Op het bedrijf van Henk is in 2010 een kavelpad aangelegd volgens de nieuwste techniek voor bodemstabilisatie: Natuurlijk Beton. De bestaande bodem is hiervoor omgewoeld en gemengd met een speciale mix van bodemstabilisatoren en cement. Hierdoor is een stabiele onderlaag ontstaan, waarop een kleine toplaag van asfalt is gelegd. De toplaag beschermt het pad tegen mest en grote machines. In 2010 en 2011 is het pad getest op diverse aspecten.

De voordelen zijn:

Duurzaam
Nauwelijks aanvoer van grond en bijproducten bij de aanleg, waardoor het pad aan het eind van de levensduur zonder afvalstoffen weer omgewoeld kan worden tot een gewone bodem.

Economisch
De aanleg is ca 33% goedkoper dan een vergelijkbaar kavelpad van betonverharding.

Diervriendelijk
De toplaag van het Natuurlijk Beton bestaat uit een asfaltlaag. Deze toplaag was ruw, mede door het zachte fijne ronde grit dat over de asfaltlaag heen gestrooid was. De koeien lopen er graag op: de toplaag is zachter dan beton en door de steentjes glijden ze niet snel uit.

Landschappelijke inpassing

Natuurlijk Beton wordt ook toegepast om paden aan te leggen met natuurlijke uitstraling, bijvoorbeeld in natuurgebieden of gebieden met een verhoogde ecologische waarde. De toplaag van asfalt kan eenvoudig gekleurd worden. Voor dit kavelpad is voor de natuurlijke kleur van de toplaag gekozen, die kleikleurig is. In vergelijking met traditionele betonnen kavelpaden ligt deze kleikleur dichter bij de omgevingskleuren, en past in de omgeving.

Milieu-impact

In het vooronderzoek werden bodemmonsters genomen voor een chemische analyse waarop het stabilisatiemengsel werd afgestemd. Er hoeven voor de aanleg van de kavelpaden geen gebiedsvreemde (bouw)stoffen worden aangevoerd, of bodem worden uitgegraven voor het stabiliseren van de ondergrond.

Niet elk grondsoort geschikt

Van belang is hoeveel humuszuren in de bodem voorkomen. De aanwezigheid van humuszuren maakt namelijk de werking van cement onmogelijk. Een geringe hoeveelheid (humus)zuren kan echter door technieken worden ingekapseld, zodat de stabiele onderlaag met cement kan worden gelegd. Bodemstabilisatie op veengrond is daarom - door het te hoge gehalte aan humus - niet mogelijk.

Kosten

De kosten van Natuurlijk Beton zijn geheel afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, omdat de bodemstabilisatie wordt afgestemd op de verwachte belasting. Hoe groter het aantal strekkende vierkante meters wordt, des te goedkoper worden de aanlegkosten. Dit omdat de gebruikefficiƫntie van de machines die nodig zijn voor de aanleg hierdoor wordt vergroot.

Alleen het stabiliseren van de onderlaag komt gemiddeld uit tussen de €19,- en €25,- per vierkante meter. De kosten voor het kavelpad van Natuurlijk Beton bij Henk den Hartog hebben, inclusief bodemstabilisatie en toplaag, €29,- per vierkante meter gekost, exclusief BTW.

Akkerbouw en fruitteelt

De techniek kan ook ingezet worden om rijpaden bij akkerbouw- en fruitteeltbedrijven aan te leggen.